top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EVA PANTELAKIS

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 september 2022.

 

1. Definities:

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Eva Pantelakis: de eenmanszaak van Eva Pantelakis gevestigd te Winschoten 9673 AJ aan de Garst 122. 

 

Bereikbaarheid 

Telefoonnummer  : 0615592034

Email-adres           : info@zoooeva.nl

Facebook              : https://www.facebook.com/eva.pantelakis2 

Linkedin                 : https://www.linkedin.com/in/evapantelakis/
 

Btw-nummer

Btw: NL001876950B73
 

Bankrekening 

Bank: NL76 KNAB 0258 8345 01
 

KVK-nummer

KvK: 534 62 831

 

Opdrachtgever: de contractspartij van Eva Pantelakis ( of diens gemachtigde).

 

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Eva Pantelakis.

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen tussen Eva Pantelakis en opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst iets anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten. 

 

Eva Pantelakis is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten. 

 

Overeenkomsten

Wanneer Eva Pantelakis een overeenkomst heeft aanvaard komt deze tot stand.

 

Doel 

Het geven van trainingen, coaching sessies, dag voorzitterschap opdrachten, lezingen, acts en teambuildingsessies worden enkel onder regie van Eva Pantelakis uitgevoerd.

2. Nadere doel omschrijving

 

Eva Pantelakis heeft als doel om mensen te begeleiden om met meer zelfvertrouwen en ontspanning te presenteren voor een groep. Ook begeleidt ze mensen om sterker uit hun woorden te komen in 1 -op -1 gesprekken. Ze deelt haar kennis door het geven van lezingen, het hosten van events en het begeleiden van teambuildingsessies. Tevens treedt ze op als (training)actrice en zangeres om mensen op ontspannen wijze meer bewust te laten ervaren wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze expressie kunnen geven aan zichzelf in contact met anderen.

Middelen

Om mensen zo goed mogelijk te begeleiden biedt Eva Pantelakis groepstraining aan, waaraan mensen live of online kunnen deelnemen. 

 

Tevens biedt ze 1- op -1 coaching sessies aan, waaraan mensen live of online kunnen deelnemen. De live groepstrainingen of live 1- op -1 coaching sessies vinden plaats aan de Garst 122 9673 AJ te Winschoten. 

 

De online groepstrainingen of online 1- op -1 coaching sessies vinden worden via Zoom, Webex, Google Meet of Teams gegeven.

 

Eva biedt ook live groepstrainingen aan op locatie. Dit kan een incompany training zijn, binnen het pand van de opdrachtgever. Daarnaast huurt Eva Pantelakis externe trainingslocaties in, zodat zij meer klanten in andere steden van Nederland en ook in het buitenland kan begeleiden.

 

Eva Pantelakis treedt op als (training) actrice en zangeres op georganiseerde locaties door de opdrachtgever, zoals een theaterzaal, een congrescentrum, een opleidingscentrum of externe trainingsruimte. Daarnaast geeft Eva Pantelakis lezingen op georganiseerde locaties door de opdrachtgever, zoals een theaterzaal, een congrescentrum, een opleidingscentrum of externe trainingsruimte. Tevens geeft Eva Pantelakis teambuildingsessies binnen het pand van de opdrachtgever of een extern geregelde locatie zoals een theaterzaal, een congrescentrum, een opleidingscentrum of externe trainingsruimte. Ten laatste werkt Eva Pantelakis als dagvoorzitter binnen het pand van de opdrachtgever of een extern geregelde locatie zoals een theaterzaal, een congrescentrum, een opleidingscentrum of externe trainingsruimte.

 

Via LinkedIn, Instagram, Facebook en Youtube deelt Eva Pantelakis berichten en video's over haar werkzaamheden. Kajabi is een alles-in-één platform voor digitale ondernemers en kleine bedrijven voor het online verkopen van content en digitale producten. Via het online platform Kajabi verkoopt Eva Pantelakis ook content en digitale producten. 

3. Offerte 

 

a. Alle offertes van Eva Pantelakis zijn vrijblijvend. Na het versturen van de offerte wordt de aangeboden datum en locatie voor 7 dagen vastgehouden. Wanneer de offerte niet ondertekend wordt teruggestuurd kan er op generlei wijze enig recht worden ontleend aan de offerte indien het aangeboden moment voor de training of workshop na deze 7 dagen niet meer beschikbaar is. 

b. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De kosten van repetitiemateriaal en eventuele audiovisuele hulpmiddelen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders overeengekomen.


c. Een samengestelde prijsopgave verplicht Eva Pantelakis niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

4. Facturering en Betaling

 

Eva Pantelakis factureert aan de opdrachtgever na de dag van uitvoering van de opdracht en hanteert een betalingstermijn van maximaal 10 dagen.

Indien binnen de genoemde termijn van 10 dagen de betaling niet heeft plaatsgevonden wordt de overeenkomst automatisch ontbonden zonder verder rechtelijke tussenkomst.

 

Indien na een eerste betalingsherinnering en/of aanmaning geen betaling plaatsvindt is de opdrachtgever wettelijk in verzuim en aansprakelijk voor het volledige overeengekomen bedrag te verhogen met de buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso kosten en administratiekosten. Eva Pantelakis is bevoegd een deurwaarder in te schakelen waarbij de kosten voor deze deurwaarder volledig voor rekening van de opdrachtgever komen.

 

Eva Pantelakis is niet gehouden om de overeenkomst op andere wijzen voort te zetten of te hernieuwen. Opschorting van de werkzaamheden laat onverlet de gehouden van de opdrachtgever tot betaling over te gaan. Eva Pantelakis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van de opdrachtgever (of derden) ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden.

 

 Eva Pantelakis kan instemmen met het in de plaats stellen van een derde persoon voor de opdrachtgever als zijnde bijvoorbeeld werkgever, instelling en voogd. 

 

5. Annulering / Herroepingsrecht

 

Annulering/herroeping door opdrachtgever

 

a. Na ondertekening van de offerte heeft de opdrachtgever 14 dagen de tijd om kosteloos de overeenkomst te ontbinden/herroepen.

b. De opdrachtgever is bevoegd tot annulering van de training. In geval van annulering is de opdrachtgever aan Eva Pantelakis een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

                          - Bij annulering tot 1 week voor de geplande start van de opdracht: 50% van 

                           de offerteprijs. Wanneer er bij annulering tot 1 week voor de start van de 

                            opdracht een nieuwe datum overeengekomen wordt, worden enkel  vooruit 

                            gemaakte kosten zoals cateringkosten en locatiekosten in rekening gebracht.


                          - Bij annulering binnen 48 uur voor de geplande start van de opdracht: 100% 

                            van de offerteprijs. Wanneer er bij annulering binnen 48 uur voor de start 

                            van de geplande opdracht  een nieuwe datum tussen partijen 

                            overeengekomen wordt, worden enkel de  vooruit gemaakte kosten zoals 

                            cateringkosten en locatiekosten in rekening gebracht.


 

Annulering door Eva Pantelakis 

 

a. Bij ziekte en/of overmacht zal Eva Pantelakis de opdrachtgever hiervan tijdig, althans zo snel mogelijk, hiervan in kennis stellen. Eva Pantelakis zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen.

b. Eva Pantelakis behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren tot uiterlijk 2 weken voor uitvoering. De opdrachtgevers worden hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt Eva Pantelakis in overleg met de opdrachtgever een alternatieve datum aan.

 

Annulering door deelnemer van deelname aan trainingen en coaching sessies

 

a. In situaties van aantoonbare overmacht dient deze overmacht aantoonbaar gemaakt te worden. Inhoudende bij ziekte: het overleggen van een medische verklaring. Bij het overlijden van dierbaren in eerste of tweede graad van verwantschap, partner en ex-partner, doormiddel van het tonen een overlijdensbericht/kaart .

b. Alleen in onder a genoemde situaties van overmacht, kan de deelnemer aan een (online) groepstraining in overleg met Eva Pantelakis een extra inhaal online sessie boeken bij Eva Pantelakis. Deze sessie duurt maximaal 2 uur en hiervoor wordt een vergoeding van 150 euro exclusief 21 % btw in rekening gebracht.

c. Indien de overmacht als benoemd onder a aanwezig wordt geacht door Eva Pantelakis kan geannuleerd worden waarbij enkel de administratie kosten in rekening worden gebracht.

d. Bij een afmelding zonder aantoonbare reden van een coaching sessie binnen 48 uur voordat de coaching sessie plaatsvindt dient de gehele rekening voldaan te worden.  In overleg met de deelnemer kan Eva Pantelakis met een datumvoorstel voor een inhaalsessie van de gemiste coaching sessie komen waarna geen kosten verschuldigd zijn voor de gemiste sessie behoudens administratiekosten.

 

6. Aansprakelijkheid

 

a. Iedere aansprakelijkheid van Eva Pantelakis voor schade jegens opdrachtgevers en derden is beperkt tot het bedrag waarop in betreffende gevallen uit hoofde van de door Eva Pantelakis gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat. 

b. Indien om welke reden dan ook er geen uitkering krachtens de verzekering als bedoelt in   voorgaand lid a mocht plaatsvinden is de aansprakelijkheid van Eva Pantelakis of de bij     haar werkzame personen (in welke hoedanigheid dan ook) beperkt tot door de opdrachtgever betaalde kosten een en ander met een maximum van € 500,00 behoudens opzet of grove schuld.

c. Eva Pantelakis is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden of materialen.

d. Eva Pantelakis is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele directe schade. Indirecte schade behoort niet tot de aansprakelijkheid en wordt derhalve niet vergoed. 

7. Toepasselijk recht en geschillen 

 

a. Op alle rechtsverhoudingen tussen Eva Pantelakis en opdrachtgever (of derden) is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank Noord Nederland locatie Groningen is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houdende met de door of namens Eva Pantelakis verrichtte werkzaamheden kennis te kunnen nemen. 

b. Partijen zullen eerst zich tot het uiterste inspannen om een eventueel geschil in onderling overleg te beslechten, alvorens een beroep op de rechter wordt gedaan. 

bottom of page